Uw kompas bij Mantel-Zorg

Privacyverklaring

Mantelzorgmakelaar Janet

Mantelzorgmakelaar-Janet wil je met deze verklaring informeren over haar beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens. In de verklaring kun je lezen wat er met je gegevens gebeurt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De dienstverlening van Mantelzorgmakelaar-Janet is gericht op het regelen en organiseren van zaken waar mantelzorgers mee te maken krijgen op het gebied van zorg, wonen, arbeid, welzijn en inkomen.
Mantelzorgmakelaar-Janet verwerkt algemene en bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens over je zorgsituatie en gezondheid. Dit is nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Mantelzorgmakelaar-Janet.   Algemene gegevens kunnen (als je daar toestemming voor geeft) ook worden gebruikt om de dienstverlening van Mantelzorgmakelaar-Janet te verbeteren, om de relatie met de cliënt te onderhouden en soms zijn ze nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Mantelzorgmakelaar-Janet mag bijzondere persoonsgegevens alleen verwerken als je daar toestemming voor hebt gegeven. Om die reden laat Mantelzorgmakelaar-Janet je een toestemmingsverklaring tekenen voor zowel het verwerken van algemene als bijzondere gegevens. Bijzondere

persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden.

Indien de persoonsgegevens van een minderjarige (jonger dan 16 jaar) zijn, zal Mantelzorgmakelaar-Janet de toestemmingsverklaring (mede) door ouders laten ondertekenen. Mantelzorgmakelaar-Janet controleert of ouders de toestemming daadwerkelijk hebben gegeven.

Het kan voorkomen dat je bepaalde gegevens of toestemming niet wilt geven. Het gevolg daarvan kan zijn dat Mantelzorgmakelaar-Janet geen overeenkomst met je af kan sluiten, of een deel van de afgesproken taken niet kan uitvoeren. Mantelzorgmakelaar-Janet informeert je in dat geval wat de weigering voor gevolgen kan hebben.

Website

Mantelzorgmakelaar-Janet houdt op haar website algemene bezoekgegevens en statistieken bij. Het IP-adres, het tijdstip van opvraging en ingevulde gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden

geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden anoniem verzameld, behalve persoonsgegevens die je op contactformulieren invult.

Verkregen persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de relatie met klanten te onderhouden, zoals het informeren over nieuwe Mantelzorgmakelaar-Janet.

Verkrijgen van gegevens

Mantelzorgmakelaar-Janet verkrijgt de gegevens op volgende wijze:

• Je geeft de gegevens zelf aan Mantelzorgmakelaar-Janet;     • Mantelzorgmakelaar-Janet krijgt ze van andere instanties of zorgverleners;     • Je hebt contactgegevens ingevuld op de website;      • Mantelzorgmakelaar-Janet

heeft openbare bronnen geraadpleegd;

Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden behalve als:
Dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden die afgesproken zijn; Mantelzorgmakelaar-Janet aan een wettelijke verplichting moet voldoen; Bevoegde instanties daarom vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke taak.

Mantelzorgmakelaar-Janet kan je op verzoek altijd informeren aan wie zij gegevens heeft doorgegeven en welke gegevens zij heeft doorgegeven.bedrijfsadministratie 7 jaar

Bewaartermijnen

Mantelzorgmakelaar-Janet heeft verschillende bewaartermijnen voor diverse gegevens die zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikt. • Contactgegevens voor tot stand komen overeenkomst 4 weken • Bijzondere gegevens 1 jaar • Algemene gegevens voor bedrijfsadministratie 7 jaar.

Contactgegevens die je op (online) formulieren invult voor informatie worden enkele weken bewaard om tot een overeenkomst te komen. Komt geen overeenkomst tot stand, dan verwijdert Mantelzorgmakelaar-Janet je gegevens. Bijzondere gegevens worden 1 jaar bewaard. Dit is geen wettelijk verplichte termijn. Op verzoek kan de termijn verkort worden (en de gegevens dus vernietigd) of verlengd worden (als er de verwachting is dat voor

vervolgopdrachten deze gegevens weer nodig zijn). Mocht Mantelzorgmakelaar-Janet zelf inschatten dat de gegevens in de nabije toekomst nog nodig kunnen zijn, dan bewaart zij de gegevens eveneens, maar nooit langer dan 7 jaar. De termijn van 7 jaar voor het bewaren van de bedrijfsadministratie is een wettelijk verplichte termijn.

Beveiligingsniveau

Mantelzorgmakelaar-Janet beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Indien je van mening bent dat er toch misbruik is gemaakt van data, dan kunt je contact opnemen met Mantelzorgmakelaar-Janet. De contactgegevens onderaan deze verklaring.

Rechten van klanten en websitebezoekers

Indien je een relatie met Mantelzorgmakelaar-Janet hebt, kun je na een schriftelijk verzoek per post of e-mail via het onderstaande adres je persoonlijke gegevens inzien of opvragen aan wie gegevens zijn doorgegeven. Indien het door Mantelzorgmakelaar-Janet verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt je schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je Mantelzorgmakelaar-Janet schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over diensten van Mantelzorgmakelaar-Janet. Een gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens of opvragen van gegevens bij derden kan altijd worden ingetrokken.

Eventuele klachten over de omgang met persoonsgegevens kun je na melding bij Mantelzorgmakelaar-Janet, ook melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

Mantelzorgmakelaar-Janet heeft het recht om haar privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website Mantelzorgmakelaar-Janet worden gepubliceerd.

Toelichting Gebruiker

De inhoud van de verklaring is afgestemd op de praktijk van de mantelzorgmakelaar, maar hangt voor een deel ook af van de werkwijze die je in je praktijk/bedrijf hanteert.

Doeleinden
In de verklaring dient te staan op welke grondslag je gegevens verwerkt. De toegestane grondslagen zijn:
• Toestemming van betrokkene (indien de andere gronden niet van toepassing zijn en je verzamelt wel persoonsgegevens moet altijd toestemming worden gevraagd. Wil je gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden dan gebeurt dit ook op basis van toestemming. Deze grond zal vaak van toepassing zijn)
• Uitvoeren van overeenkomsten (Deze zal meestal van toepassing zijn)
• Uitvoeren van een gerechtvaardigd belang (geef aan welk belang)
• Het nakomen van een wettelijke verplichting (verplichtingen van belastingdienst bijvoorbeeld)
• Noodzakelijk voor behartigen van vitale belangen (deze zal niet gauw van toepassing zijn, geldt alleen voor kwesties op leven en dood waar toestemming vooraf niet gevraagd kan worden)
• Vervullen van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag (Ook niet gauw van toepassing, het moet gaan om de uitvoering van een taak die bij wet aan de organisatie is gegeven)
In de huidige verklaring zijn de toestemming, het aangaan van overeenkomsten en het voldoen aan een wettelijke verplichting opgenomen. Dat zullen voor de mantelzorgmakelaar de meest voorkomende grondslagen zijn. Ben je van mening dat een van de andere grondslagen ook van toepassing is, pas de tekst dan aan.

Algemene en bijzondere persoonsgegevens
Mantelzorgmakelaars zullen naast algemene ook bijzondere gegevens verzamelen. Bijzondere gegevens zijn gegevens over ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over seksueel gedrag of geaardheid, gezondheidsgegevens en strafrechtelijke gegevens. Het zal in de mantelzorgmakelaarspraktijk vooral gaan om gezondheidsgegevens. Om bijzondere gegevens te mogen verzamelen is een aanvullende wettelijke grondslag nodig. De grondslagen zijn:
• Uitdrukkelijke toestemming. Iemand kan uitdrukkelijke toestemming geven voor de verwerking van zijn of haar bijzondere persoonsgegevens voor het doel of de doelen die je hebt aangegeven;
• Verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van verplichtingen en het uitoefenen van arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht zoals geregeld in de nationale wet;
• Verwerkingen die noodzakelijk zijn om de vitale belangen te beschermen;
• Verwerkingen voor gerechtvaardigde activiteiten door een instantie zonder winstoogmerk. De instantie moet wel passende waarborgen hebben ingebouwd en het mag alleen gaan om gegevensverwerkingen van (voormalige) leden of personen die regelmatig contact met de instantie onderhouden;
• Verwerkingen van persoonsgegevens die door de betrokken personen zelf openbaar zijn gemaakt;
• Verwerkingen die noodzakelijk zijn voor rechtsvordering of rechtsbevoegdheden;
• Verwerkingen met een zwaarwegend algemeen belang. Daarbij moet u de evenredigheid en de inhoud van het recht op bescherming respecteren. Ook moet u de maatregelen treffen zoals geregeld in een nationale wet;
• Verwerkingen die noodzakelijk voor de doelen gezondheidszorg, sociale diensten en arbeidsongeschiktheid, zoals geregeld in een nationale wet;
• Verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de volksgezondheid, zoals geregeld in een nationale wet;
• Verwerkingen die noodzakelijk zijn voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statische doeleinden.
Meestal zal toestemming de grondslag zijn om bijzondere gegevens te mogen verwerken. Mocht een van de andere gronden van toepassing zijn, dan kun je de tekst aanpassen.

Beveiligingsniveau
Het hier beschreven beveiligingsniveau is toegespitst op de praktijk van een ZZP’er. Gebruikelijke maatregelen zijn een firewall, virusscanner, back-up, en wachtwoorden om bij de gegevens te kunnen. Mocht het in verband met de bijzondere persoonsgegevens noodzakelijk zijn om strengere maatregelen te nemen, dan kun je die hier toevoegen.

Marketingdoeleinden
De tekst bevat de mogelijkheid om gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden. Denk aan het sturen van nieuwsbrieven, blogs, nieuwe diensten die je levert enz. Je kunt hier alleen algemene persoonsgegevens voor gebruiken en alleen na toestemming. Wil je dit niet, haal de betreffende zinnen dan uit de tekst.

Contactgegevens 

Heb je vragen of verzoeken, stuur deze dan naar: 

Mantelzorgmakelaar-Janet

Tav Janet Hoving | De Bree 42 | 7772 KA Hardenberg 

info@mantelzorgmakelaar-janet.nl | KvK: 76755975

01-2020

Toelichting gebruiker

 

De inhoud van de verklaring is afgestemd op de praktijk van de mantelzorgmakelaar, maar hangt voor een deel ook af van de werkwijze die je in je praktijk/bedrijf hanteert.

Doeleinden

In de verklaring dient te staan op welke grondslag je gegevens verwerkt. De toegestane grondslagen zijn:

 • Toestemming van betrokkene (indien de andere gronden niet van toepassing zijn en je verzamelt wel persoonsgegevens moet altijd toestemming worden gevraagd. Wil je gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden dan gebeurt dit ook op basis van toestemming. Deze grond zal vaak van toepassing zijn)
 • Uitvoeren van overeenkomsten (Deze zal meestal van toepassing zijn)
 • Uitvoeren van een gerechtvaardigd belang (geef aan welk belang)
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting (verplichtingen van belastingdienst bijvoorbeeld)
 • Noodzakelijk voor behartigen van vitale belangen (deze zal niet gauw van toepassing zijn, geldt alleen voor kwesties op leven en dood waar toestemming vooraf niet gevraagd kan worden)
 • Vervullen van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag (Ook niet gauw van toepassing, het moet gaan om de uitvoering van een taak die bij wet aan de organisatie is gegeven)

In de huidige verklaring zijn de toestemming, het aangaan van overeenkomsten en het voldoen aan een wettelijke verplichting opgenomen. Dat zullen voor de mantelzorgmakelaar de meest voorkomende grondslagen zijn. Ben je van mening dat een van de andere grondslagen ook van toepassing is, pas de tekst dan aan.

Algemene en bijzondere persoonsgegevens

Mantelzorgmakelaars zullen naast algemene ook bijzondere gegevens verzamelen. Bijzondere gegevens zijn gegevens over ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over seksueel gedrag of geaardheid, gezondheidsgegevens en strafrechtelijke gegevens. Het zal in de mantelzorgmakelaarspraktijk vooral gaan om gezondheidsgegevens. Om bijzondere gegevens te mogen verzamelen is een aanvullende wettelijke grondslag nodig. De grondslagen zijn:

 • Uitdrukkelijke toestemming. Iemand kan uitdrukkelijke toestemming geven voor de verwerking van zijn of haar bijzondere persoonsgegevens voor het doel of de doelen die je hebt aangegeven;
 • Verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van verplichtingen en het uitoefenen van arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht zoals geregeld in de nationale wet;
 • Verwerkingen die noodzakelijk zijn om de vitale belangen te beschermen;
 • Verwerkingen voor gerechtvaardigde activiteiten door een instantie zonder winstoogmerk. De instantie moet wel passende waarborgen hebben ingebouwd en het mag alleen gaan om gegevensverwerkingen van (voormalige) leden of personen die regelmatig contact met de instantie onderhouden;
 • Verwerkingen van persoonsgegevens die door de betrokken personen zelf openbaar zijn gemaakt;
 • Verwerkingen die noodzakelijk zijn voor rechtsvordering of rechtsbevoegdheden;
 • Verwerkingen met een zwaarwegend algemeen belang. Daarbij moet u de evenredigheid en de inhoud van het recht op bescherming respecteren. Ook moet u de maatregelen treffen zoals geregeld in een nationale wet;
 • Verwerkingen die noodzakelijk voor de doelen gezondheidszorg, sociale diensten en arbeidsongeschiktheid, zoals geregeld in een nationale wet;
 • Verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de volksgezondheid, zoals geregeld in een nationale wet;
 • Verwerkingen die noodzakelijk zijn voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statische doeleinden.

Meestal zal toestemming de grondslag zijn om bijzondere gegevens te mogen verwerken. Mocht een van de andere gronden van toepassing zijn, dan kun je de tekst aanpassen.

Beveiligingsniveau

Het hier beschreven beveiligingsniveau is toegespitst op de praktijk van een ZZP’er. Gebruikelijke maatregelen zijn een firewall, virusscanner, back-up, en wachtwoorden om bij de gegevens te kunnen. Mocht het in verband met de bijzondere persoonsgegevens noodzakelijk zijn om strengere maatregelen te nemen, dan kun je die hier toevoegen.

Marketingdoeleinden

De tekst bevat de mogelijkheid om gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden. Denk aan het sturen van nieuwsbrieven, blogs, nieuwe diensten die je levert enz. Je kunt hier alleen algemene persoonsgegevens voor gebruiken en alleen na toestemming. Wil je dit niet, haal de betreffende zinnen dan uit de tekst.